Saturday, April 14, 2012

Burung Dalam Sangkar

Wahai kau burung dalam sangkar ...

No comments: